शैक्षिक कर्जा

उद्देश्य नेपाल र विदेशमा उच्च शिक्षाको पछि लाग्न उन्नति।
निम्न खर्चको लागि:

 • भर्ना शूल्क ।
 • पुस्तक र शैक्षिक सामाग्री ।
 • बिद्यार्थीलाई अध्ययनको लागि आवश्यकपर्ने शैंक्षिक उपकरण ।
 • मासिक शूल्कर शिक्षण शूल्क ।
 • परिक्षा शूल्क ।
 • संस्थाको बिल तथा रसिद अनुसारको धरौटीर घर कोषर फिर्ता हुने धरौटी आदि ।
 • अध्ययनको लागि आवश्यक अन्य खर्चहरु जस्तैः शैक्षिक भ्रमण, प्रोजेक्ट कार्य, थेसिस आदि ।
 • निर्वाह खर्च ।

* आवासको व्यवस्था शैक्षिक संस्थाले नगरी विद्यार्थी आफैले गर्नुपर्ने भएमा सोको लागि सो क्षेत्रका मान्यता प्राप्त बोर्डिङहरुको प्रचलित शूल्क अनुसार विद्यार्थीलाई सोधभर्ना दिन सकिने छ ।

योग्यता
 • नेपाली नागरिक १६ देखि ३० वर्ष उमेर सम्मका
 • उच्च शिक्षा (Doctorate and Others) को लागि अधिकतम उमेरको हदः ३५ वर्ष ।
 • HSEB/ University in Nepal वा सो बाट मान्यता पाएका शैक्षिक संस्थाबाट यस अघिको अन्तिम परीक्षामा
 • विद्यार्थील कम्तिमा पनि ५०% अंक प्राप्त गरेको हुनु पर्ने छ ।
 • अभिभावक / आमाबुवाको नियमित आयको श्रोत हुनु पर्नेछ ।
सीमा
 • आवश्यकता अनुसार
 • बिद्यार्थीले लिन चाहेको अध्ययनको लागि हुने खर्च र शिक्षा पूर्ण भए पछि हुन सक्ने अनुमानित आम्दानीको आधारमा कर्जाको रकम निर्धारण गरिने छ ।
 • स्वीकृत कर्जासिमाको अधिनमा रहि पढाई पुरा गर्न आवश्यक कुल खर्चको आधारमा वार्षिक सिमा निर्धारण गरिने र सो को भुक्तानी सोभैm शैक्षिक संस्थालाई गरिने छ ।
 • विद्यार्थीले वार्षिक रुपमा शैक्षिक प्रगति विवरण बैँकलाई पेश गर्नु पर्ने छ ।
  मार्जिन छैन
विघटन
 • ऋण को ऋण को रूप मा वितरित गरिनेछ
 • वार्षिक सीमा भित्र कोर्स पूरा गर्न समावेश भएको कुल खर्चहरूको आधारमा साल-वार सीमा सेट अप गरिनेछ र तदनुसार बनाइएको भुक्तानी
मार्जिन
 • Nil
सुरक्षा
 • कर्जा रकमको १०० % बराबर बैँकलाई मान्य हुने घरर जग्गाको धितो सुरक्षण वा १०० % बराबरको मुद्दति रसिदको धितो ।
ब्याजदर
 • प्रतिस्पर्धी ब्याजदर
भुक्तानी
 • कर्जा भुक्तानी विद्यार्थीको पढाई पुरा भए पछिकोे एक वर्ष वा रोजगारी पाएको एक महिना मध्ये जुन चाडो हुन्छ सोही अनुसार सुरु हुनेछ ।
 • नियमित ब्याज भुक्तानी त्रैमासिक रुपमा गरिने छ ।
 • साँवाको भुक्तानी बढीमा ४८ सम मासिक किस्तामा हुनेछ ।
 • नेपालमा चिकित्साशास्त्र अध्ययनरत विद्घार्थीका लागि संजिवनी शिक्षा कर्जा योजना ९ःद्यद्यक्र द्यम्क्०

नेपालमा चिकित्साशास्त्र अध्ययनरत विद्घार्थीका लागि संजिवनी शिक्षा कर्जा योजना (MBBS/ BDS)

उद्देश्य नेपालमा चिकित्साशास्त्र अध्ययनको लागि  – (MBBS/ BDS)
निम्न खर्चको लागि

 • भर्ना शूल्क ।
 • पुस्तक र शैक्षिक सामाग्री ।
 • बिद्यार्थीलाई अध्ययनको लागि आवश्यकपर्ने शैंक्षिक उपकरण ।
 • मासिक शूल्कर शिक्षण शूल्क ।
 • परिक्षा शूल्क ।
 • संस्थाको बिल तथा रसिद अनुसारको धरौटीर घर कोषर फिर्ता हुने धरौटी आदि ।
 • अध्ययनको लागि आवश्यक अन्य खर्चहरु जस्तैः शैक्षिक भ्रमण, प्रोजेक्ट कार्य, थेसिस आदि ।
 • निर्वाह खर्च ।

* आवासको व्यवस्था शैक्षिक संस्थाले नगरी विद्यार्थी आफैले गर्नुपर्ने भएमा सोको लागि सो क्षेत्रका मान्यता प्राप्त बोर्डिङहरुको प्रचलित शूल्क अनुसार विद्यार्थीलाई सोधभर्ना दिन सकिने छ ।

योग्यता
 • नेपाली नागरिक (18-30 yrs)
 • HSEB/ University in Nepal वा सो बाट मान्यता पाएका शैक्षिक संस्थाबाट यस अघिको अन्तिम परीक्षामा विद्यार्थील कम्तिमा पनि ५५% अंक प्राप्त गरेको हुनु पर्ने छ ।
 • अभिभावकर आमाबुवाको नियमित आयको श्रोत हुनु पर्नेछ । (आय कम्तिमा पनि ब्याजको २०० % हुनु पर्नेछ)
सीमा
 • शूल्क तथा अन्य खर्चको लागि अधिकतम रु ३५ लाख (शूल्क, पुस्तक, शैक्षिक उपकरण लगायत अन्य सबै खर्च)
 • कुल शूल्कको ९० % रकम एकमुष्ट रुपमा सम्बन्धित शैक्षिक संस्थालाई सोभै वा विद्घार्थीर अभिभावकले पेश गरेको शूल्कको रसिदको आधारमा वा शैक्षिक संस्थाको शूल्क भुक्तानी संरचनाको आधारमा किस्ताबन्दीमा निकाशा गरिने ।
 • शैक्षिकसंस्थालाई अग्रिम शूल्क भुक्तानी गरेको अवस्थामा उक्त भुक्तानी गरेको मितिले तिन महिना ननाघेको बिल भरपाई र सो को सम्बन्धित शैक्षिक संस्थाबाट पुष्टि भएको आधारमा त्यस्तो अग्रिम शूल्कको शोधभर्ना दिन सकिने ।
 • विद्घार्थीले वार्षिक रुपमा शैक्षिक प्रगति विवरण बैँकलाई पेश गर्नु पर्ने ।
मार्जिन
 • 10.00%
ब्याजदर
 • प्रतिस्पर्धात्मक दर
भुक्तानी
 • कर्जा भुक्तानी विद्घार्थीको पढाई पुरा भए पछिको एक वर्ष वा रोजगारी पाएको एक महिना मध्ये जुन चाडो हुन्छ सोहीे अनुसार सुरु हुनेछ ।
 • नियमित ब्याज भुक्तानी त्रैमासिक रुपमा गरिने छ ।
 • साँवाको भुक्तानी बढीमा ७२ सम मासिक किस्तामा हुनेछ ।
विघटन
 • कुल फीस को 9 0% को एक लम्प राशि को छात्र / संरक्षक या किस्तों द्वारा भुगतान को शुल्क को प्राप्ति को सम्बन्ध मा या कॉलेज / संस्था को फीस भुक्तानी संरचना को अनुसार बनाया जाना चाहिए।
 • साथै, महाविद्यालयबाट पुष्टि र भुक्तानी 3 महिना भित्र शुल्कको प्राप्तिको साथ पुन: अनुमोदन गरिनेछ।
सुरक्षा
 • कर्जा रकमको १०० % बराबर बैँकलाई मान्य हुने घरर जग्गाको धितो सुरक्षण वा १०० % बराबरको मुद्दति रसिदको धितो ।
बीमा
 •  ऋणी विद्घार्थीको नाममा जारी कर्जा रकम बराबरको १२ वर्षीय आवधिक बीमा (Non-endowment policy)