खुदरा कर्जा

 

उद्देश्य
 • व्यक्ति तथा व्यापारिक संस्थाको व्यक्तिगत तथा निजी प्रयोजनको लागि Car/ Van/ Jeep/ Multi Utility Vehciles/ Sports Utility vehicle खरिद गर्न ।
योग्यता
 • ऋणी, निजको श्रीमानर श्रीमती वा एकाघर परिवारका सदस्यको कुल आम्दानी (स्वरोजगार तलबी व्यवसायिक तथा अन्य आम्दानी) को हुन आउने रकम मासिक किस्ता रकमको कम्तिमा पनि दुई गुना हुनु पर्ने छ ।
कर्जाको सिमा
 • व्यक्तिको हकमाः खुद आम्दानीको ३० गुना वा कर्जा रकम मध्ये जुन कम हुन्छ ।
 • व्यापारिक संस्थाको हकमाः आवश्यकता अनुसार
मार्जिन
 • प्राकृतिक व्यक्ति तथा व्यापारिक संस्था (निजी प्रयोजनको हकमा) : गाडीको खरिद मूल्यको कम्तिमा ५०% सम्म ।
 • विद्युतीय सवारी साधन (व्यक्तिगत प्रयोजनको हकमा) : गाडीको खरिद मूल्यको कम्तिमा २०% सम्म ।
ब्याजदर
 • प्रतिस्पर्धी ब्याजदर (समय समयमा परिवर्तन हुनसक्ने) ।
भुक्तानी
 • बढीमा ७ वर्ष सम्म
सुरक्षण
 • सम्बन्धित सवारी साधन बैँकको नाममा दर्ता गर्नु पर्ने ।
 • बैँकलाई मान्य हुने घर(जग्गाको धितो सुरक्षण ।
 • बैँकलाई मान्य हुने व्यक्तिको व्यक्तिगत जमानी ।
बीमा
 • बैँकको नियम अनुसार तेस्रो पक्ष सहितको व्यापक बीमा ।
उद्देश्य
 • भौतिक तथा अभौतिकरण भएका शेयरहरुको प्राथमिक सुरक्षणको आधारमा ।
योग्यता
 • व्यक्तिर फर्मर कम्पनीहरु ।
 • बैँकबाट स्वीकृत प्राप्त तथा नेपाल स्टक एक्सचेंजमा सूचीकृत कम्पनीहरुको शेयरको रोक्का गर्नु पर्ने ।
 • बैँकको नाममा हस्तान्तरणयोग्य शेयर हुनु पर्ने ।
सीमा
 • व्यक्ति / फर्म / कम्पनीहरुलाई आबश्यकता अनुसार ।
प्रकृति
 • अधिविकर्षर डिमान्ड कर्जा
मार्जिन
 • कम्तिमा ५० %
 • रोक्का गरिने शेयरको अघिल्लो १८० कार्य दिनको अन्तिम औसत मूल्य वा प्रचलित बजार मूल्य मध्ये जुन कम हुन्छ त्यसको ५० % सम्म मात्र कर्जा प्रदान गरिने ।
 • ऋण सिमा (म्चबधष्लन एयधभच) हरेक हप्ता गणना गरिने ।
 • शेयरको मूल्यमा घटबढ भएमा मार्जिनको भुक्तानी आह्वान गर्ने ।
ब्याजदर
 • प्रतिस्पर्धी ब्याजदर (समयसमयमा परिवर्तन हुनसक्ने) ।
भुक्तानी
 • सन्तोषजनक कार्य सम्पादनको आधारमा समय समयमा नवीकरण हुने
सुरक्षा
 • बैँकको नाममा सेक्युरीटि एक्सचेंज बोर्डमा शेयर रोक्का गर्ने ।

 

उद्देश्य
 • व्यक्तिगत आबश्यकता परिपूर्ति गर्न ।
योग्यता
 • काठमाण्डौं, पोखारा, बिरगंज, बिराटनगर लगायत अन्य शहरहरुमा सम्पत्ति भएका सम्पत्ति धनिहरु जस्ले उक्त सम्पत्तिहरु सरकारीरअर्ध(सरकारी, प्रतिष्ठित कम्पनी, बंैक, बित्तिय संस्था, बिमा कम्पनी, बहुदेशिय कम्पनी, गैरसरकारी सस्था, अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी सस्था तथा राजदुतावासका कर्मचारीहरुलाई भाडामा लगाईरहेका वा लगाउन इच्छुकहुने धनिहरु ।
सीमा
 • बांकि रहेको भाडा सम्झौता अबधिको भाडा रकमको अधिकतम ८०% वा तीन बर्षको कुल भाडा रकम मध्य कम हुनआउने रकम बराबर ।
ब्याज दर
 • प्रतिस्पर्धी ब्याजदर
सुरक्षा
 • रितपुगेको भाडा सम्झौता पत्र ।
 • प्रस्तावित कर्जाको कम्तिमा १२५५ हुनआउने अचल सम्पत्तिको धितोबन्धक ।
 • ऋणी तथा धितो दिनेको ब्यक्तिगत जमानी ।
कर्जा निकासा तलको अबस्थामा कजाृ निकासा हुनेछ :

 • रितपुगेको भाडा सम्झौता पत्र ।
 • अचल सम्पत्तिका धितोबन्धक ।
 •  त्रिपक्षीय सम्झौतापत्र ।
भुक्तानी विकल्पहरू
 • कर्जा र सो को ब्याज रकम ३६ सममासिक किस्ता वा भाडा सम्झौताको बांकि अबधि मध्य कम हुनआउने अबधि बराबर ।
 • त्रैमासिक ब्याजको भुक्तानी त्रैमास समाप्त भएको एक हप्ता भित्र गरि सक्नु पर्ने ।
उद्देश्य
 • शहरी क्षेत्रमा अवस्थित अचल सम्पत्तिको धितोको आधारमा व्यक्ति वा व्यापारिक संस्थालाई व्यक्तिगत वा व्यापारिक आवश्यकता पूर्तिको लागि । यद्यपी, व्यक्तिगत कर्जाको हकमा उद्देश्य खुलेको हुनुपर्ने र बैंकबाट प्राप्त कर्जा कुनै पनि सट्टेबाजी उद्देश्यको लागि प्रयोग नहुने भनि ऋणीबाट कबुलियतनामा लिएको हुनुपर्ने।
 • रियलस्टेट ब्यावसायमा संलग्न फर्महरुलाई उक्त कर्जा प्रदान नगरिने ।
योग्यताको
 • व्यक्ति वा व्यापारिक संस्थाको व्यक्तिगत वा व्यापारिक आवश्यकता पूर्तिको लागि ।
प्रकृति
 • दीर्घकालीन कर्जा र अधिविकर्ष कर्जा
सीमा
 • प्राकृतिक व्यक्तिको हकमाः रू ५०.०० लाख सम्म
 • व्यापारिक संस्थाको हकमाः रू १.०० करोड सम्म
 • दिर्घकालिन कर्जाको हकमा खुद मासिक आयको ३५ गुनासम्म
 • अधिविकर्ष कर्जा को हकमा खुद मासिक आयको ४० गुनासम्म
ब्याजदर
 • प्रतिस्पर्धी ब्याजदर (समयसमयमा परिवर्तन हुनसक्ने)
भुक्तानी
 • दीर्घकालीन कर्जाको हकमाः प्रस्तावित ऋणको किस्ता खुद मासिक आम्दानीको २ गुना हुने गरी बढीमा १० वर्षसम्म  (६५ वर्षको उमेर भित्र कर्जा भुक्तानी गरि सक्नु पर्नेछ)
 • अधिविकर्ष कर्जाको हकमाः सन्तोषजनक कार्य सम्पादन भएको खण्डमा नवीकरण तथा समीक्षा गर्ने गरी व्यापारिक प्रयोजनार्थ १ वर्षको अवधिका लागि अधिविकर्ष कर्जा प्रदान गर्न सकिनेछ ।
सुरक्षा
 • ऋण रकमको कम्तिमा २००% मूल्य बराबर आवासीय, व्यापारिक तथा औद्योगिक घर / जग्गाको धितो सुरक्षण ।
 • बैँकलाई मान्य हुने व्यक्तिको व्यक्तिगत जमानी ।
बीमा
 • बैँकलाई मान्य हुने व्यक्तिको व्यक्तिगत जमानी ।

 

उद्देश्य नेपाल र विदेशमा उच्च शिक्षाको पछि लाग्न उन्नति।
निम्न खर्चको लागि:

 • भर्ना शूल्क ।
 • पुस्तक र शैक्षिक सामाग्री ।
 • बिद्यार्थीलाई अध्ययनको लागि आवश्यकपर्ने शैंक्षिक उपकरण ।
 • मासिक शूल्कर शिक्षण शूल्क ।
 • परिक्षा शूल्क ।
 • संस्थाको बिल तथा रसिद अनुसारको धरौटीर घर कोषर फिर्ता हुने धरौटी आदि ।
 • अध्ययनको लागि आवश्यक अन्य खर्चहरु जस्तैः शैक्षिक भ्रमण, प्रोजेक्ट कार्य, थेसिस आदि ।
 • निर्वाह खर्च ।

* आवासको व्यवस्था शैक्षिक संस्थाले नगरी विद्यार्थी आफैले गर्नुपर्ने भएमा सोको लागि सो क्षेत्रका मान्यता प्राप्त बोर्डिङहरुको प्रचलित शूल्क अनुसार विद्यार्थीलाई सोधभर्ना दिन सकिने छ ।

योग्यता
 • नेपाली नागरिक १६ देखि ३० वर्ष उमेर सम्मका
 • उच्च शिक्षा (Doctorate and Others) को लागि अधिकतम उमेरको हदः ३५ वर्ष ।
 • HSEB/ University in Nepal वा सो बाट मान्यता पाएका शैक्षिक संस्थाबाट यस अघिको अन्तिम परीक्षामा
 • विद्यार्थील कम्तिमा पनि ५०% अंक प्राप्त गरेको हुनु पर्ने छ ।
 • अभिभावक / आमाबुवाको नियमित आयको श्रोत हुनु पर्नेछ ।
सीमा
 • आवश्यकता अनुसार
 • बिद्यार्थीले लिन चाहेको अध्ययनको लागि हुने खर्च र शिक्षा पूर्ण भए पछि हुन सक्ने अनुमानित आम्दानीको आधारमा कर्जाको रकम निर्धारण गरिने छ ।
 • स्वीकृत कर्जासिमाको अधिनमा रहि पढाई पुरा गर्न आवश्यक कुल खर्चको आधारमा वार्षिक सिमा निर्धारण गरिने र सो को भुक्तानी सोभैm शैक्षिक संस्थालाई गरिने छ ।
 • विद्यार्थीले वार्षिक रुपमा शैक्षिक प्रगति विवरण बैँकलाई पेश गर्नु पर्ने छ ।
  मार्जिन छैन
विघटन
 • ऋण को ऋण को रूप मा वितरित गरिनेछ
 • वार्षिक सीमा भित्र कोर्स पूरा गर्न समावेश भएको कुल खर्चहरूको आधारमा साल-वार सीमा सेट अप गरिनेछ र तदनुसार बनाइएको भुक्तानी
मार्जिन
 • Nil
सुरक्षा
 • कर्जा रकमको १०० % बराबर बैँकलाई मान्य हुने घरर जग्गाको धितो सुरक्षण वा १०० % बराबरको मुद्दति रसिदको धितो ।
ब्याजदर
 • प्रतिस्पर्धी ब्याजदर
भुक्तानी
 • कर्जा भुक्तानी विद्यार्थीको पढाई पुरा भए पछिकोे एक वर्ष वा रोजगारी पाएको एक महिना मध्ये जुन चाडो हुन्छ सोही अनुसार सुरु हुनेछ ।
 • नियमित ब्याज भुक्तानी त्रैमासिक रुपमा गरिने छ ।
 • साँवाको भुक्तानी बढीमा ४८ सम मासिक किस्तामा हुनेछ ।
 • नेपालमा चिकित्साशास्त्र अध्ययनरत विद्घार्थीका लागि संजिवनी शिक्षा कर्जा योजना ९ःद्यद्यक्र द्यम्क्०

नेपालमा चिकित्साशास्त्र अध्ययनरत विद्घार्थीका लागि संजिवनी शिक्षा कर्जा योजना (MBBS/ BDS)

उद्देश्य नेपालमा चिकित्साशास्त्र अध्ययनको लागि  – (MBBS/ BDS)
निम्न खर्चको लागि

 • भर्ना शूल्क ।
 • पुस्तक र शैक्षिक सामाग्री ।
 • बिद्यार्थीलाई अध्ययनको लागि आवश्यकपर्ने शैंक्षिक उपकरण ।
 • मासिक शूल्कर शिक्षण शूल्क ।
 • परिक्षा शूल्क ।
 • संस्थाको बिल तथा रसिद अनुसारको धरौटीर घर कोषर फिर्ता हुने धरौटी आदि ।
 • अध्ययनको लागि आवश्यक अन्य खर्चहरु जस्तैः शैक्षिक भ्रमण, प्रोजेक्ट कार्य, थेसिस आदि ।
 • निर्वाह खर्च ।

* आवासको व्यवस्था शैक्षिक संस्थाले नगरी विद्यार्थी आफैले गर्नुपर्ने भएमा सोको लागि सो क्षेत्रका मान्यता प्राप्त बोर्डिङहरुको प्रचलित शूल्क अनुसार विद्यार्थीलाई सोधभर्ना दिन सकिने छ ।

योग्यता
 • नेपाली नागरिक (18-30 yrs)
 • HSEB/ University in Nepal वा सो बाट मान्यता पाएका शैक्षिक संस्थाबाट यस अघिको अन्तिम परीक्षामा विद्यार्थील कम्तिमा पनि ५५% अंक प्राप्त गरेको हुनु पर्ने छ ।
 • अभिभावकर आमाबुवाको नियमित आयको श्रोत हुनु पर्नेछ । (आय कम्तिमा पनि ब्याजको २०० % हुनु पर्नेछ)
सीमा
 • शूल्क तथा अन्य खर्चको लागि अधिकतम रु ३५ लाख (शूल्क, पुस्तक, शैक्षिक उपकरण लगायत अन्य सबै खर्च)
 • कुल शूल्कको ९० % रकम एकमुष्ट रुपमा सम्बन्धित शैक्षिक संस्थालाई सोभै वा विद्घार्थीर अभिभावकले पेश गरेको शूल्कको रसिदको आधारमा वा शैक्षिक संस्थाको शूल्क भुक्तानी संरचनाको आधारमा किस्ताबन्दीमा निकाशा गरिने ।
 • शैक्षिकसंस्थालाई अग्रिम शूल्क भुक्तानी गरेको अवस्थामा उक्त भुक्तानी गरेको मितिले तिन महिना ननाघेको बिल भरपाई र सो को सम्बन्धित शैक्षिक संस्थाबाट पुष्टि भएको आधारमा त्यस्तो अग्रिम शूल्कको शोधभर्ना दिन सकिने ।
 • विद्घार्थीले वार्षिक रुपमा शैक्षिक प्रगति विवरण बैँकलाई पेश गर्नु पर्ने ।
मार्जिन
 • 10.00%
ब्याजदर
 • प्रतिस्पर्धात्मक दर
भुक्तानी
 • कर्जा भुक्तानी विद्घार्थीको पढाई पुरा भए पछिको एक वर्ष वा रोजगारी पाएको एक महिना मध्ये जुन चाडो हुन्छ सोहीे अनुसार सुरु हुनेछ ।
 • नियमित ब्याज भुक्तानी त्रैमासिक रुपमा गरिने छ ।
 • साँवाको भुक्तानी बढीमा ७२ सम मासिक किस्तामा हुनेछ ।
विघटन
 • कुल फीस को 9 0% को एक लम्प राशि को छात्र / संरक्षक या किस्तों द्वारा भुगतान को शुल्क को प्राप्ति को सम्बन्ध मा या कॉलेज / संस्था को फीस भुक्तानी संरचना को अनुसार बनाया जाना चाहिए।
 • साथै, महाविद्यालयबाट पुष्टि र भुक्तानी 3 महिना भित्र शुल्कको प्राप्तिको साथ पुन: अनुमोदन गरिनेछ।
सुरक्षा
 • कर्जा रकमको १०० % बराबर बैँकलाई मान्य हुने घरर जग्गाको धितो सुरक्षण वा १०० % बराबरको मुद्दति रसिदको धितो ।
बीमा
 •  ऋणी विद्घार्थीको नाममा जारी कर्जा रकम बराबरको १२ वर्षीय आवधिक बीमा (Non-endowment policy)

 

उद्देश्य
 • व्यापारिक प्रयोजनको लागि बस, ट्रक, टिपर, ट्र्याक्टर, एक्जाभेटर, भारी उपकरण जस्ता गाडीहरु खरिद गर्न र सो को द्ययमथ निर्माण गर्न
योग्यता सार्वजनिक यातायातको लागि यातायात व्यवस्था विभागमा दर्ताभई कम्पनी स्वयमं वा सोका सञ्चालकको नाममा कम्तिमा ५ वटा सवारी साधन दर्ता गरेका यातायात कम्पनीहरु ।

 • साविकका व्यापारिक फर्म वा संस्थाको हकमा सो व्यापार कम्तिमा १ बर्ष संचालन भएको हुनुपर्ने र नगद मुनाफा उत्पन्न गर्दै आएको हुनुपर्ने ।
 • १ बर्ष भन्दा कम संचालन भएको नयाँ व्यापार व्यवसायको हकमा वास्तविक अनुमानमा गणना गरिएको भविष्य नगद प्रवाहको आधारमा भुक्तानी गरिने ।
 • “Debt Service Coverage Ratio” कम्तीमा १.५ः१ हुनुपर्ने एक व्यक्ति, फर्म, प्राइभेक्ट लिमिटेड कम्पनी, पब्लिक लिमिटेड (ट्रांसपोर्ट व्यवस्थापन निर्देशक को अधीन)
सीमा
 • आवश्यकता अनुसार
मार्जिन
 • नयां सवारी साधनको हकमा २५%
 • पुरानो सवारी साधनको हकमा  प्रतिस्थापन वा खरिद मुल्य मध्य कम हुन आउने मुल्यको ३० %
ब्याजदर
 • प्रतिस्पर्धी ब्याजदर (समय समयमा परिवर्तन हुन सक्ने)
भुक्तानी
 • 5 वर्षसम्म
सुरक्षण
 • सम्बन्धित सवारी साधन बैँकको नाममा दर्ता गर्नु पर्ने
 • बैँकलाई मान्य हुने घरर जग्गाको धितो सुरक्षण
 • बैँकलाई मान्य हुने व्यक्तिको व्यक्तिगत जमानी
बीमा
 • बैँकको नियम अनुसार तेस्रो पक्ष सहितको व्यापक बीमा

 

उद्देश्य
 • दुई पांग्रे नयां सवारी साधन जस्तै  स्कुटर , मोटरसाईकल आदि खरिद गर्न
योग्यता
 • ऋणी, निजको श्रीमानर श्रीमती वा एकाघर परिवारका सदस्यको कुल आम्दानी (स्वरोजगारर तलबीर व्यवसायिक तथा अन्य आम्दानी) को हुन आउने रकम मासिक किस्ता रकमको कम्तिमा पनि दुई गुना हुनु पर्ने छ ।
 • न्युनतम मासिक आम्दानी रु १५०००.०० हुन पर्ने छ ।
सीमा
 • व्यक्तिको हकमाः खुद आम्दानीको ३० गुना वा कर्जा रकम मध्ये जुन कम हुन्छ ।
 • व्यापारिक संस्थाको हकमाः आवश्यकता अनुसार
मार्जिन
 • प्राकृतिक व्यक्तिको निजी प्रयोजनको हकमा खरिद मूल्यको कम्तिमा ५० % सम्म ।
 • विद्युतीय सवारी साधनको हकमा खरिद मूल्यको कम्तिमा २० % सम्म ।
प्रकृति
 • दीर्घकालीन कर्जा
ब्याजदर
 • प्रतिस्पर्धी ब्याजदर (समयसमयमा परिवर्तन हुनसक्ने) ।
भुक्तानी
 • सम मासिक किस्ता(EMI) अनुसार  मा 3 वर्ष                 (६० वर्षको उमेर भित्र कर्जा भुक्तानी गरि सक्नु पर्नेछ ।)
सुरक्षा
 • सम्बन्धित दुई पांग्रे सवारी साधन बैँकको नाममा दर्ता गर्नु पर्ने ।
 • बैंकलाई मान्य हुने ऋणीकोे श्रीमान र श्रीमती वा एकाघर परिवारका सदस्यको जमानी वा तेस्रो पक्ष जमानी ।
बीमा
 • बीमा बैँकको नियम अनुसार तेस्रो पक्ष सहितको व्यापक बीमा
उद्देश्य
 • व्यापारिक संस्था वा व्यक्तिले पसल र शोरुम खरिदर निर्माण कार्य गर्नर आफ्नो स्वामित्वमा रहेको पसल र शोरुमको फर्निसिङका लागि स्थिर सम्पत्ति जस्तैः विभाजन, फिक्चर र फर्निसिङ र ऐयर कन्डिस्नर आदि खरिद गर्न तथा व्यवसाय सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने अन्य उपकरणहरु खरिद गर्न ।
योग्यता
 • व्यक्ति, फर्म (स्वामित्वरसाझेदारी), कम्पनीहरु
सीमा
 • आवश्यकता अनुसार
मार्जिन
 • खरिद मूल्यको कम्तिमा पनि ४०%
 • फर्निसिङर पुनर्निर्माणर उपकरणहरु खरिदको हकमाः लागतको २५%
ब्याजदर
 • प्रतिस्पर्धी ब्याजदर (समय समयमा परिवर्तन हुन सक्ने)
सुरक्षा निर्माण भईसकेको सम्पत्तिको हकमा ः

 • खरिद गर्न लागेको सम्बन्धित सम्पत्ति बैँकको नाममा धितो बन्धक राख्नु पर्ने

निर्माणाधीन परियोजनाको हकमा ः

 • सम्पत्ति तुरुन्तै धितो बन्धक गर्न नसकिने अवस्थामा निर्माणकर्ता, ऋणी र बैँक बिचको त्रिपक्षीय सम्झौता गरेको हुनु पर्ने ।
 • प्रस्तावित सम्पत्तिमा अधिनत्व कायम गर्न सम्बन्धित परियोजना लगानीकर्ता बैँकबाट “सहमतिपत्र” लिनु पर्ने ।
 • शाखा स्तरबाटै स्वीकृत हुने सुविधाको हकमा बैँक मूल्य बराबरको वैकल्पिक घरर जग्गा धितो बन्धक राख्नु पर्ने ।
 • सम्बन्धित सम्पत्तिको लालपूर्जा जारी भए पश्चात् सो सम्पत्तिलाई बैँकको नाममा धितो बन्धक राख्नु पर्ने ।
विघटन
 • पहिले नै निर्मित निर्माण परियोजनाहरु को लागी बिक्रेता को लागी बनाइयो।
 • खरीदार र बिक्रेता बीचको सम्झौताको अनुसार विच्छेदन चरणमा गरिनेछ जुन निर्माण निर्माण परियोजनाको मामिलामा।
भुक्तानी
 • बढीमा १० वर्ष सम्म
निकासा
 • निर्माण भईसकेको सम्पत्तिको हकमाः विक्रेतालाई सोझै निकासा गरिने ।
 • निर्माणाधीन परियोजनाको हकमाः खरिदकर्ता र विक्रेता बीचको सम्झौता अनुसार चरणवद्द रुपमा निकासा गरि
बीमा
 • बैँकको नियम अनुसारको व्यापक बीमा
उद्देश्य
 • पेश गरिएको पेशामा प्रयोग भएको उपकरणको खरीद।
 • कार्यालयको कार्यालय, फर्निशिंग र फिक्स्चर को खरीद
 • कार्यशील पूंजी आवश्यकता
योग्यता
 • नेपाल नागरिक
 • व्यक्ति / फर्महरू र संयुक्त उद्यम प्रविधिहरू संलग्न छन्।
  दन्त चिकित्सकहरू, चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स, इन्जिनियरहरू सहित चिकित्सा चिकित्सकहरू,
 • निर्माण ठेकेदार, प्रबन्धक कंसल्टेंट्स र अन्य प्रोफेसर जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हुन्छन्।
 • प्राविधिक रूपमा बैंक द्वारा योग्य
सीमा
 • रु। 25.00 लाख
मार्जिन
 • न्यूनतम मार्जिन 30%
ब्याजदर
 • प्रतिस्पर्धात्मक दर
भुक्तानी
 • 5 महिना को रोकथाम सहित 5 वर्ष
सुरक्षा
 • बैंकको पक्षमा निश्चित सम्पत्तिको सम्मोहन (अवस्थित सम्पत्तिहरू यदि कुनै हो भने)
 • संपार्श्विक सुरक्षा बैंकमा स्वीकार्य छ
बीमा
 • बैंकको क्लोजी अनुसार व्यापक नीति।
उद्देश्य

 • व्यक्तिगत / सामाजिक / वित्तीय दायित्व पूरा गर्न
योग्यताको

 • टाई-अप व्यवस्था अन्तर्गत कर्पोरेटको स्थायी कर्मचारीलाई पुष्टि गरिएको छ, वेतन खाता EBL मा राखिएको छ र 3 वर्ष भन्दा बढीका लागि सेवा प्रदान गरिएको छ र कृतज्ञता र प्यान धारकको पात्र।
 • ईएमआई दायित्वको न्यूनतम 200% हुने शुद्ध आय
 • 55 वर्षभन्दा कम वा न्यूनतम 6 वर्षको अवधि बाँकी छ।
सीमा

 • शुद्ध मासिक आय को 25 पटक र अधिकतम 15.00 लाख सम्म।
प्रकृति

 • Term Loan
ब्याजदर

 • प्रतियोगी दर (परिवर्तनको विषय)
पुन: भुक्तानी

 • 5 वर्ष
सुरक्षा

 • चिन्तित कम्पनीबाट पत्र रोजगार र आय प्रमाणित।
 • ईएमआई को कटौती को लागि प्राधिकरण पत्र र उधारकर्ता द्वारा नियोक्ता को संबोधित अनुपालन टर्मिनल ड्यूज।
 • हाम्रो बैंक द्वारा प्रदान गरिएको ऋणको लागि आवश्यक कम्पनीबाट स्वीकृति र तिनीहरू हामीलाई इस्तीफा र कर्मचारीलाई बैंकबाट कुनै पनि प्रमाणपत्र प्रमाणपत्र पछि भर्ती पछि राहत प्राप्त गर्न असम्भव छ।
 • को बाट काम उधारकर्ताओं उनको / उनको स्थानान्तरण / राजीनामा सन्दर्भमा बैंकमा पूर्व जानकारी को लागि।
 • कम्पनीबाट स्वीकृति कि उधारकर्ता / कर्मचारीको लागी कुनै संस्थाको लागि संगठन छोडेर टर्मिनल रकम प्रदान गर्न बैंकले बकाया ऋणहरू समायोजन गर्नेछ।
 • मामला आधार मा मामला मा कुनै अन्य सुरक्षा दस्तावेज
योग्यताको जीवन बीमा नीतिहरू (एलआईपी) सुरक्षाको विरोधमा अग्रगामी। यो निम्न सुनिश्चित गर्न पछि व्यक्तिगत गुणहरूमा विचार गरे:

 • रिश्तेदार नीतिमा कुनै पनि अनुकुल छैन।
 • आश्वासन खडाको उमेर सम्बन्धित कम्पनीको पुस्तकमा भर्ती भयो।
 • प्रीमियमलाई भुक्तानी गरिएको छ
सीमा

 • आधार आवश्यकता – जीवन बीमा नीति को अधिकतम 90% सरेंडर मूल्य
प्रकृति

 • ओभरड्राफ्ट / डिमाण्ड लोन
मार्जिन

 • एलआईपी को सौंपनेवाला मूल्य को 10%
ब्याजदर

 • प्रतियोगी दर (परिवर्तनको विषय)
पुन: भुक्तानी

 • 1 वर्ष संतोषजनक प्रदर्शनमा नविकरणको विषय।
सरेंडर मानको गणनाको लागि प्रक्रिया

 • 3 वर्ष पछि नीति अवधि पूरा भएपछि सरोकारको मूल्यलाई अनुमति दिइएको छ र बोनस संकलन गरिन्छ जब नीति पूर्ण मिति को 5 वर्ष को लागी चलाइएको छ।
 • सरोकार मूल्यहरूले भुक्तानी गरिएको मूल्यको आधारमा गणना गरेको साथै बोनसहरू त्यहाँ लगाइएको र दलाल मान कारक गुणा बढ्दै गएको छ। सम्बन्धित बीमा कम्पनीबाट सङ्कलन मूल्य कारक चार्टहरू एकत्र गर्न।
एलआईपी विरुद्ध अग्रिम अनुमति दिन कम्पनीहरू अनुमोदन गरियो

 • राजनैतिक बेमा सेन्थन
 • राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनी
 • जीवन बीमा निगम (नेपाल) लिमिटेड &
 • अमेरिकी जीवन बीमा कम्पनी।
 • नेपाल जीवन बीमा निगम

निवृत्तीभरण कर्जा

योग्यताको
 • भूतपूर्व भारतीय आर्मी (Indian Pensioners)
उद्देश्य
 • व्यक्तिगत / सामाजिक / वित्तीय दायित्व पूरा गर्न
सीमा
 • मासिक निवृत्तीभरणको २४ गुना ।
प्रकृति
 • दीर्घकालीन कर्जा ।
ब्याजदर
 • प्रतिस्पर्धी ब्याजदर (समय समयमा परिवर्तन हुन सक्ने)
पुन: भुक्तानी
 • 5 वर्ष
सुरक्षा
 • निवृत्तीभरण पट्टा (पेंशन पट्टा) रोक्का गर्ने
उद्देश्य
 • घर र अपार्टमेन्ट बनाउन वा खरिद गर्न ।
 • घरर अपार्टमेन्टको मर्मत(संभार, पुनर्निर्माण तथा थप निर्माण कार्य गर्न ।
 • जग्गा खरिद गर्न ।
योग्यता
 • ऋणी, निजको श्रीमानर श्रीमती वा एकाघर परिवारका सदस्यको कुल आम्दानी (स्वरोजगारर तलबीर व्यवसायिक तथा अन्य आम्दानी) को हुन आउने रकम मासिक किस्ता रकमको कम्तिमा पनि दुई गुना हुनु पर्ने छ ।
 • ऋणीको उमेर ६० वर्ष ननाघेको हुनु पर्नेछ ।
कर्जाको सिमा
 • आवश्यकता अनुसार ।
मार्जिन आवासिय घर कर्जा रु. १.५० करोड सम्मको लागिः

 • निर्माण र थप र मर्मतको १०% तर जग्गाको मूल्य समेत गरि न्युनतम जम्मा मार्जिन २५% ।
 • घर तथा अपार्टमेन्ट खरिदको लागि न्युनतम बैंक मूल्याङकनको २५% ।
 • आवासिय जग्गा खरिदको लागि न्युनतम बैंक मूल्याङकनको ४०% ।

आवासिय घर कर्जा रु. १.५० करोड भन्दा माथिको लागिः

 • निर्माण र थप र मर्मतको को लागि सो मूल्यको न्युनतम मार्जिन २५% ।
 • घर तथा अपार्टमेन्ट खरिदको लागि न्युनतम बैंक मूल्याङकनको २५% ।आवासिय जग्गा खरिदको लागि न्युनतम बैंक मूल्याङकनको ५०% ।

(नेपाल राष्ट्र बैँकको नियमको अधीनमा रही)

ब्याजदर
 • प्रतिस्पर्धी ब्याजदर तथा शूल्कहरु
भुक्तानी
 • बढीमा २५ वर्ष (EMI- सम मासिक किस्ता )
 • ६५ वर्षको उमेर भित्र कर्जा भुक्तानी गरि सक्नु पर्नेछ ।
सुरक्षा
 • घर तथा जग्गाको धितोबन्धक (कम्तीमा ८ फिट बाटो भएको)
 • यदि निर्माणकर्ताबाट घर तथा अपार्टमेन्ट लिने भएमा निर्माणकर्ता, ऋणी र बैँक बिचको त्रिपक्षीय सम्झौता गरेको हुनु पर्ने ।
 • बैँकलाई मान्य हुने व्यक्तिको व्यक्तिगत जमानी ।
बीमा
 • बैँकको नियम अनुसारको व्यापक बीमा ।