आस्वा र सि–आस्वा

सि–आस्वा (केन्द«ीकृत विद्युतिय सेवा) का माध्यम बाट ग्राहकमहानुभावहरुले हाम्रो जुन सुकै शाखामागई सार्वजनिकतथाहकप्रतनिश्कासनकालागिआवेदनदिन सक्नु हुनेछ । यो सेवा छिटो र सरल रहेको छ ।
मेरो सेयरको सुविधालिई ग्राहकमहानुभावहरुले घरै बसिबसि वाआºनो सहुलियतअनुसार सार्वजनिकतथाहकप्रतनिश्कासनकालागिआवेदनदिन सक्नु हुन्छ ।

ग्राहकमहानुभावहरु हाम्रो जुन सुकै शाखामागई यि सेवाहरु लिन सक्नुहुन्छ ।