अन्य रकम वितरण सेवाहरू

सिटी एक्सप्रेस मनी ट्रान्स्फर
कमलदी, काठमाडौं
टेलिफोन: ०० ९७७ १ ४४३१ ९ ००
जि म ई रेमिट प्रा. लिमिटेड (G.M.E )
लन्चौर, काठमाडौं
टेलिफोन: ०० ९७७ १ ४०२४०६९
सीजी रिमिट प्रा. लिमिटेड ( CG Money )
त्रीपुरेश्वोर, काठमाडौं
टेलिफोन: ०० ९७७ १ ४२५२९८७