संवाहक संस्थाहरू:

इस्ट्रन एक्सचेन्ज
दोहा, कतर
टेलिफोन: 00 974 44412655
अल जामन एक्सचेन्ज
दोहा, कतर
टेलिफोन: 00 974 44441448
सिटी एक्सचेंज कम्पनी
दोहा, कतर
टेलिफोन: 00 974 44412655
अल जेज़ररा एक्सचेंज
दोहा, कतर 
टेलिफोन: 00 974 44363595

कृपया कुनै पनि प्रकारको जानकारी र सहायताका लागि कतारमा हाम्रो प्रतिनिधिलाई सम्पर्क गर्नुहोस्:

श्री सुरेश बस्नेत
संपर्क संख्या
974 7402 6193 ई-मेल: [email protected]