गोपनीयता नीति

एभरस्ट बैंकले तपाइँलाई हाम्रो वेबसाइट भ्रमण गर्दा तपाईको गोपनीयताको आवश्यकतालाई मान्यता दिन्छ। तपाईंको गोपनीयताको हाम्रो प्रतिबद्धतालाई निरन्तरता दिँदै, हामी एवरेस्ट बैंकमा यो सुनिश्चित गर्नेछौं कि हामी हामीमा भएको निहित भरोसाको आदर गर्छौं। यस वेबसाइट को प्रयोग को समयमा, एवरेस्ट बैंक आफ्नो ग्राहकहरु को व्यक्तिगत जानकारी, यदि कुनै पनि को लागि निजी हुन सक्छ। हामी गोपनीय रूपमा गोपनीय जानकारी राख्न र सुरक्षित गर्न प्रतिबद्ध छौं तर खुलासाको लागि उत्तरदायी हुने छैन भने यस्तो खुलासा कुनै कानूनी प्रक्रियाको पालन गर्न आवश्यक छ।