आधार / स्प्रेड दर

फागुन २०७६ :

नेट ब्याज स्प्रेड दर ५ .१८ %
आधार दर ८ .३४ %