आधार / स्प्रेड दर

बैशाख २०७६ :

नेट ब्याज स्प्रेड दर ४ .४६%
आधार दर ७.९९ %