आधार / स्प्रेड दर

मंसिर २०७६ :

नेट ब्याज स्प्रेड दर ५ .४३ %
आधार दर ८ .४६ %