आधार / स्प्रेड दर

जेष्ठ २०७६ :

नेट ब्याज स्प्रेड दर ४ .४५ %
आधार दर ७.९९ %