एटीएम / डेबिट कार्ड सम्बन्धित चार्जहरू

एटीएम / डेबिट कार्ड सम्बन्धित चार्जहरू

सी. नम्बर पार्टनरहरू एससीटी कार्ड भिसा कार्ड
1 एटीएम कार्ड वार्षिक शुल्क शुन्य शुन्य
2 एटीएम कार्ड जारी शुल्क रु. २५० प्रति कार्ड रु. २५० प्रति कार्ड
3 एटीएम कार्ड समाप्ति पछि नवीकरण शुल्क रु. २५० प्रति कार्ड रु. २५० प्रति कार्ड
4 एटीएम पुनः पिन जारी शुल्क रु १०० प्रति पुन: पिन रु १०० प्रति पुन: पिन
5 हराएको / क्षतिपूर्ति विरुद्ध ATM कार्ड प्रतिस्थापन रु २५०प्रति कार्ड रु २५० प्रति कार्ड
6 एटीएम लेनदेन शुल्क (वार्षिक आधारमा) रु २५० प्रति कार्ड रु २५० प्रति कार्ड
7 EBL ATM डेबिट कार्डहरू अन्य SCT एटीएमहरूमा प्रयोग गरियो रु .30 प्रति लेनदेनरु .3 प्रति बैलेंस अन्वेषण रु .30 प्रति लेनदेनरु .5 प्रति बैलेंस अन्वेषण
8 भिषा नेटवर्क एटीएम, नेपालमा EBL एटीएम डेबिट कार्डहरू प्रयोग गरियो रु .५० प्रति लेनदेनरु .5 प्रति बैलेंस अन्वेषण रु .५० प्रति लेनदेनरु .2 प्रति बैलेंस अन्वेषण
9 पीएनबी / भिसा एटीएम टर्मिनलमा कैश फिर्ता प्रति ५० % प्रति लेनदेन रु . प्रति बैलेंस अन्वेषण
(केवल पीएनबी एटीएमहरूमा)
प्रति २५% प्रति लेनदेनरु .2 प्रति बैलेंस अन्वेषण