कर्जा समबन्धि सेवा शूल्कहरु

कर्जा समबन्धि सेवा शूल्कहरु

सी. नम्बर बिबरण विविध सेवा शुल्क
चालूपूंजी प्रकृतिका कर्जाहरु

गैरकोषमा आधारित कर्जाहरु

रु ५  करोड सम्म
रु ५  करोड भन्दा  माथि
०.७५ % (कर्जा रकमको)
०.५० % (कर्जा रकमको)

कोषमा आधारित सिमा को ०.२० %
चालूपूंजी प्रकृतिका कर्जाहरु नविकरण शूल्क कोषमा आधारित सिमा को ०.२० %  वा

रु ५०००.०० 

अल्पकालिन कर्जा (Adhoc) क्रम संख्या १ को ०.२५ % ले वा न्युनतम रु ज्ञछण्ण्.ण्ण्
कोषमा आधारित सिमा रु ज्ञण्.ण्ण् लाख र गैरकोषमा आधारित सिमा रु द्दण्.ण्ण् लाख सम्मको रु १५०००.०० मात्र
सिमा बृधी शूल्क कर्जाको सिमा बृधी भएमा बृधी भएको रकममा क्रम संख्या १ मा उल्लेख भए अनूसार र बांकीमा नविकरण शूल्क मात्र
सहवित्तीयकरण कर्जा सहवित्तीयकरणमा सहभागी भएका बैंकको सहमती बमोजिम
आवधिक कर्जा(खुद्रा कर्जा बाहेक) रु ५  करोड सम्म
रु ५  करोड भन्दा  माथि
०.७५ % (कर्जा रकमको)
०.५० % (कर्जा रकमको)
अवधि ऋण (खुद्रा कर्जा अन्तर्गत)
आवास / गृह equity कर्जा रु १ करोड सम्म
रु १ करोड भन्दा  माथि
१.०० % (कर्जा रकमको)
०.५० % (कर्जा रकमको)
सवारी साधन र हायर पर्चेज कर्जा रु ५० लाख सम्म
रु ५० लाख भन्दा  माथि
०. ७५ % (कर्जा रकमको)
०. ५० % (कर्जा रकमको)
मोटर साइकल कर्जा रु ५ लाख सम्म
रु ५ लाख भन्दा  माथि
१.०० % (कर्जा रकमको)
०.७५ % (कर्जा रकमको)
सैक्षिक कर्जा रु ५० लाख सम्म
रु ५० लाख भन्दा  माथि
१.०० % (कर्जा रकमको)
०.७५ % (कर्जा रकमको)
शेयर कर्जा रु १ करोड सम्म
रु १ करोड भन्दा  माथि
०. ७५ % (कर्जा रकमको)
०. ५० % (कर्जा रकमको)
अन्य रिटेल कर्जा ( धितो कर्जा ओभरड्रफ्ट र आवधिक कर्जा धितो विनाको हायर पर्चेज कर्जा, आदि) रु १ करोड सम्म
रु १ करोड भन्दा  माथि
१.०० % (कर्जा रकमको)
०.७५ % (कर्जा रकमको)
विपन्न वर्ग कर्जा  

 

०.१० % वा (रु ५००.०० अधिकतम रु ५०००.००)
तरल सम्पतीको सूरक्षण्मा प्रवाह गरिने कर्जा
(मुद्धति रसिद, सरकारी ऋण पत्र/रष्ट्र बचत पत्र, निवृत्तीभरण कर्जा)
शुन्य
११ अग्रिम भूक्तानी शूल्क आफनै स्रोतबाट भूक्तानी भएमा बांकी कर्जाको ०.७५% ले कर्जा सिमा रु ५०.०० लाख भन्दा कम भएमा अग्रिम भूक्तानी शूल्क लाग्ने छैन
१२ प्रतिबद्धता शुल्क अधिविकर्ष धितो कर्जा लगायत सम्पुर्ण कोषमा आधारित चालूपूंजी प्रकृतिका कर्जाहरु औसत उपभोग सिमा ५०% भन्दा कम – ०.५०% प्रति वर्ष
औसत उपभोग सिमा ५०% भन्दा बढी ७०% भन्दा कम – ०.२५% प्रति वर्ष
औसत उपभोग सिमा ७०% भन्दा बढी – ०.००% प्रति वर्ष
१३ निधारित शूल्क भन्दा बाहेकका शूल्कहरु जस्तै – हूलाक, संचार, परार्मश, आदि लगत शूल्क मात्र