पूंजी पर्याप्तता तालिका

मिति शीर्षक डाउनलोड गर्नुहोस्
2018-08-09 Capital Adequacy Table-4th Quarter Ashad 2075 of FY 2074-75 डाउनलोड गर्नुहोस्
2018-08-09 Disclosure under Basel III- 4th Quarter Ashad 2075 of FY 2074-75 डाउनलोड गर्नुहोस्
2018-05-06 Disclosure under Basel III- 3rd Quarter Chaitra 2074 of FY 2074-75 डाउनलोड गर्नुहोस्
2018-05-06 Capital Adequacy Table- 3rd Quarter Chaitra 2074 of FY 2074-75 डाउनलोड गर्नुहोस्
2018-02-12 Disclosure under Basel III- 2nd Quarter Poush 2074 of FY 2074-75 डाउनलोड गर्नुहोस्
2018-02-12 Capital Adequacy Table- 2nd Quarter Poush 2074 of FY 2074-75 डाउनलोड गर्नुहोस्
2017-11-20 Capital Adequacy Table- 1st Quarter Ashwin 2074 of FY 2074-75 डाउनलोड गर्नुहोस्
2017-11-20 Disclosure under Basel III- 1st Quarter Ashwin 2074 of FY 2074-75 डाउनलोड गर्नुहोस्
2017-09-01 Capital Adequacy Table- 4th Quarter Ashadh 2074 of FY 2073-74 डाउनलोड गर्नुहोस्
2017-09-01 Disclosure Under Basel III- 4th Quarter Ashadh 2074 of FY 073-74 डाउनलोड गर्नुहोस्
1 2 3 4 9