पूंजी पर्याप्तता तालिका

मिति शीर्षक डाउनलोड गर्नुहोस्
2016-02-15 Capital Adequacy Table- 2nd Quarter Poush 2072 of FY 2072-73 डाउनलोड गर्नुहोस्
2016-02-15 Disclosure Under Basel II- 2nd Quarter Poush 2072 of FY 072-73 डाउनलोड गर्नुहोस्
2015-11-19 Capital Adequacy Table- 1st Quarter Ashwin 2072 of FY 2072-73 डाउनलोड गर्नुहोस्
2015-11-19 Disclosure Under Basel II- 1st Quarter Ashwin 2072 of FY 2072-73 डाउनलोड गर्नुहोस्
2015-08-20 Capital Adequacy Table- 4th Quarter Ashadh 2072 of FY 2071-72 डाउनलोड गर्नुहोस्
2015-08-20 Disclosure Under Basel II- 4th Quarter Ashadh 2072 of FY 2071-72 डाउनलोड गर्नुहोस्
2015-05-20 Capital Adequacy Table- 3rd Quarter Chaitra 2071 of FY 2071-72 डाउनलोड गर्नुहोस्
2015-05-20 Disclosure Under Basel II- 3rd Quarter Chaitra 2071 of FY 2071-72 डाउनलोड गर्नुहोस्
2015-02-08 Disclosure Under Basel II- 2nd Quarter Poush 2071 of FY 2071-72 डाउनलोड गर्नुहोस्
2015-02-08 Capital Adequacy Table- 2nd Quarter Poush 2071 of FY 2071-72 डाउनलोड गर्नुहोस्
1 2 3 4 5 6 9