पूंजी पर्याप्तता तालिका

मिति शीर्षक डाउनलोड गर्नुहोस्
2014-11-13 Capital Adequacy Table- 1st Quarter Ashwin 2071 of FY 2071-72 डाउनलोड गर्नुहोस्
2014-11-13 Disclosure Under Basel II- 1st Quarter Ashwin 2071 of FY 2071-72 डाउनलोड गर्नुहोस्
2014-08-15 Disclosure Under Basel II- 4th Quarter Ashadh 2071 of FY 2070-71 डाउनलोड गर्नुहोस्
2014-08-15 Capital Adequacy Table- 4th Quarter Ashadh 2071 of FY 2070-71 डाउनलोड गर्नुहोस्
2014-05-12 Capital Adequacy Table- 3rd Quarter Chaitra 2070 of FY 2070-71 डाउनलोड गर्नुहोस्
2014-05-12 Disclosure Under Basel II- 3rd Quarter Chaitra 2070 of FY 2070-71 डाउनलोड गर्नुहोस्
2014-02-11 Disclosure Under Basel II-2nd Quarter Poush 2070 of FY 2070-71 डाउनलोड गर्नुहोस्
2014-02-11 Capital Adequacy Table-2nd Quarter Poush 2070 of FY 2070-71 डाउनलोड गर्नुहोस्
2013-11-14 Capital Adequacy Table-1st Quarter Ashwin 2070 of FY 2070-71 डाउनलोड गर्नुहोस्
2013-11-14 Disclosure Under Basel II-1st Quarter Ashwin 2070 of FY 2070-71 डाउनलोड गर्नुहोस्
1 3 4 5 6 7 9